LEGALS

General Notices


KENNISGEWING: LISENSIE AANSOEK INGEVOLGE DIE WET OP PETROLEUM-PRODUKTE, 1977 (WET 120 VAN 1977) HIERDIE kennisgewing het ten doel om belangstellende of geaffekteerde partye in kennis te stel dat TOMBO RESOURCES (EDMS)BPK., hierna `die aansoeker` genoem, `n aansoek ingedien het vir `n Kleinhandellisensie: F/2017/04/13/0001 (Retail) GEDEELTE 4 EN GEDEELTE 9 van die Plaas Kleinfontein 1006-LS. R71 MEGORING MORIA POLOKWANE Die doel van die aansoek is sodat `n lisensie aan die aansoeker uitgereik kan word om steeds petroleum-KLEINhandelaktiwi- teite te onderneem soos uiteengesit in die aansoek. Die aansoek lê oop vir insae ter die ondergenoemde fisiese adres. Reëlings om die aansoekdokumentasie te besigtig kan getref word moet die Kontroleur van Petroleumprodukte by Tel: (015) 230 3600/3601 Faks:, of E-pos: Gibson.Tshisikawe@energy.gov.za Enige besware teen die uitreiking van `n lisensie ten ospgite van hierdie aansoek moet gerig word aan die Kontroleur van Petroleumprodukte binne `n tydperk van twintig (20) werksdae vanaf die datum van publikasie van hierdie kennisgewing met duidelike vermelding van bogemelde aansoeknommer: Fisiese Adres: Die Kontroleur van Petroleumprodukte - LIMPOPO Departement van Energie 18 A Landros Marestraat Polokwane 0700 Pos Adres: Die Kontroleur van Petroleumprodukte LIMPOPO Departement van Energie Privaatsak X 9712 POLOKWANE 0700 - SA000465


KENNISGEWING: LISENSIE AANSOEK INGEVOLGE DIE WET OP PETROLEUM-PRODUKTE, 1977 (WET 120 VAN 1977) HIERDIE kennisgewing het ten doel om belangstellende of geaffekteerde partye in kennis te stel dat HANLEX INVESTMENTS (EDMS)BPK., hierna `die aansoeker` genoem, `n aansoek ingedien het vir `n Kleinhandellisensie: F/2017/04/13/0002 (Retail) GEDEELTE 4 EN GEDEELTE 9 van die Plaas Kleinfontein 1006-LS. R71 MEGORING MORIA POLOKWANE Die doel van die aansoek is sodat `n lisensie aan die aansoeker uitgereik kan word om steeds petroleum-KLEINhandelaktiwi- teite te onderneem soos uiteengesit in die aansoek. Die aansoek lê oop vir insae ter die ondergenoemde fisiese adres. Reëlings om die aansoekdokumentasie te besigtig kan getref word met die Kontroleur van Petroleumprodukte by Tel:(015) 230 3600/3601 Faks:, of E-pos: Gibson.Tshisikawe@energy.gov.za Enige besware teen die uitreiking van `n lisensie ten opsigte van hierdie aansoek moet gerig word aan die Kontroleur van Petroleumprodukte binne `n tydperk van twintig (20) werksdae vanaf die datum van publikasie van hierdie kennisgewing met duidelike vermelding van bogemelde aansoeknommer Fisiese Adres: Die Kontroleur van Petroleumprodukte - LIMPOPO Departement van Energie 18 A Landros Marestraat Polokwane 0700 Pos Adres: Die Kontroleur van Petroleumprodukte LIMPOPO Departement van Energie Privaatsak X 9712 POLOKWANE 0700 - SA000466

ReviewCapricorn Voice BosveldBonuslooklocal.co.zaAutodealer.co.za
Top